Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING ANKIE MENSINK-FONDS
(zoals vastgesteld op de bestuursvergadering van 10 februari 2003, en voor het laatst gewijzigd op 14 november 2018)

Het doel van de stichting wordt in de statuten als volgt omschreven:
a. het verlenen van financiële ondersteuning aan mensen die woonachtig zijn of verblijven in de gemeente Nijmegen, en die als gevolg van hun maatschappelijke positie financiële problemen ondervinden;
b. financiële ondersteuning aan activiteiten en projecten die worden uitgevoerd in de gemeente Nijmegen die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.

Artikel 1 Doelgroep
Voor een bijdrage uit het fonds komen mensen in aanmerking die woonachtig zijn of verblijven in de gemeente Nijmegen, en die als gevolg van hun maatschappelijke positie financiële problemen ondervinden.

Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. In die gevallen wordt bij de beslissing over een aanvraag minimaal één bestuurslid betrokken.

Artikel 2 Criteria voor toekenning van bijdragen
Een bijdrage kan worden toegekend indien:
a. de aanvraag past binnen de doelstelling van het fonds;
b. het financiële probleem van de aanvrager niet kan worden opgelost door een voorliggende voorziening;
c. het financiële probleem niet aan de aanvrager zelf te wijten is.

Artikel 3 Criteria voor weigering van bijdragen
Een bijdrage kan worden geweigerd indien:
a. het een aanvraag betreft ten behoeve van een ander fonds;
b. er sprake is van (kennelijk) misbruik van het fonds;
c. de aanvrager tot een half jaar voorafgaand aan de aanvraag een bijdrage van het fonds heeft ontvangen ter hoogte van de in artikel 5 en 7 als maximaal genoemde bedragen;
d. de penningmeester van oordeel is dat de voor dat jaar vastgestelde bestedingsruimte is bereikt.

Artikel 4 Bestedingsruimte
Het totaal aan bijdragen zoals bedoeld in de artikelen 5 tot en met 7 van dit reglement is op jaarbasis beperkt tot maximaal het vermogen van het fonds per 31 december van het voorgaande jaar.

Artikel 5 Bijdragen aan particulieren in financiële nood (aangevraagd via Bindkracht10)
a. Stichting Bindkracht10 (verder te noemen: Bindkracht10) wijst medewerkers aan die ieder zelfstandig bevoegd zijn om volgens de richtlijnen van dit reglement te beslissen over aanvragen zoals hieronder omschreven (verder te noemen: tekenbevoegde medewerkers). Het aantal van deze medewerkers wordt door Bindkracht10 vastgesteld in overleg met de penningmeester van het fonds. De namen van deze medewerkers en wijzigingen in de namen worden bekendgemaakt aan het bestuur van het fonds.
b. De tekenbevoegde medewerker beslist over aanvragen voor een bijdrage tot een bedrag van maximaal € 250.
c. In alle andere gevallen beslist de tekenbevoegde medewerker eerst na toestemming van de penningmeester van het fonds, waarbij in beginsel nooit een bijdrage hoger dan € 500 wordt verstrekt.
d. Binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvraag wordt hierover beslist. Deze termijn kan worden verlengd met een termijn van veertien dagen indien de aanvraag nadere bestudering behoeft.
e. Aan de toekenning van een bijdrage boven € 250 kan de voorwaarde worden verbonden dat de aanvrager binnen één maand na ontvangst van de bijdrage door middel van nota’s of andere deugdelijke bewijsmiddelen aantoont dat de bijdrage is gebruikt ten behoeve van de situatie waarvoor de bijdrage is verstrekt. Bij gebreke van het voldoen aan deze voorwaarde wordt de aanvrager in staat gesteld om binnen veertien dagen alsnog aan de gestelde voorwaarde te voldoen.
f. Bij gebreke van het voldoen aan de onder e. gestelde voorwaarde kan het bestuur de bijdrage terugvorderen.

Artikel 6 Bijdragen aan particulieren in financiële nood (aangevraagd via het bestuur)
a. Het bestuur beslist over aanvragen die rechtstreeks bij het bestuur worden ingediend.
b. Het bestuur kan de aanvrager verwijzen naar Bindkracht10. In dat geval wordt verder de procedure gevolgd zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 7 Bijdragen aan initiatieven gericht op de multiculturele samenleving
Financiële ondersteuning is mogelijk aan activiteiten en projecten die worden uitgevoerd in Nijmegen en omgeving en die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.
a. Een gemotiveerde aanvraag wordt ingediend via de tekenbevoegde medewerker(s), vergezeld van een advies. Het bestuur van het fonds kan nadere toelichting vragen. De aanvraag kan ook rechtstreeks bij het bestuur worden ingediend.
b. De bijdrage bedraagt ten hoogste € 750.
c. Het bestuur kan voorwaarden aan de bijdrage verbinden.
d. Binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvraag wordt hierover beslist. Deze termijn kan worden verlengd met een termijn van veertien dagen indien de aanvraag nadere bestudering behoeft.\
e. Aan de toekenning van een bijdrage boven de € 250 kan de voorwaarde worden verbonden dat de aanvrager binnen een dan te bepalen termijn na de besteding van de bijdrage genoegzaam verantwoordt dat de bijdrage is gebruikt ten behoeve van de activiteit waarvoor de bijdrage is verstrekt. Bij gebreke van het voldoen aan deze voorwaarde wordt de aanvrager in staat gesteld om binnen veertien dagen alsnog aan de gestelde voorwaarde te voldoen.
f. Bij gebreke van het voldoen aan de onder e. gestelde voorwaarde kan het bestuur de bijdrage terugvorderen.

Artikel 8 Wijze van betaling
a. De beslissing over een aanvraag wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door een van de tekenbevoegde medewerkers van de Bindkracht10. Bij een aanvraag van een bedrag hoger dan € 250 moet het besluit ook worden ondertekend door de penningmeester van het fonds, nadat deze de aanvraag heeft ontvangen (zie artikel 5 c).
b. De beslissing over de aanvraag moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • datum;
 • naam en woonplaats (eventueel ook adres) van de aanvrager;
 • naam en handtekening van de tekenbevoegde medewerker van Bindkracht10;
 • motivering van de aanvraag;
  • hoogte van het toegekende bedrag;
 • voor zover er in het voorafgaande half jaar door dezelfde aanvrager al eerder een
  beroep is gedaan op het fonds ter hoogte van het maximale bedrag (zie artikel 3 c), wordt toegelicht waarom de nieuwe aanvraag geaccepteerd is;
  • bij een toekenning van een bijdrage van meer dan € 250 kan in het besluit tevens worden vastgelegd dat de aanvrager de besteding van de bijdrage zal verantwoorden op de wijze als onder artikel 5 e is omschreven;
  c. Het toegekende bedrag wordt in beginsel contant betaald uit de (kas)middelen van Bindkracht10. De aanvrager tekent voor ontvangst.
  d. Het aanvraagformulier en het ontvangstbewijs worden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen één maand na betaling van de schenking aan de penningmeester toegezonden. Bij overschrijding van de termijn van één maand kan het bestuur de uitbetaling opschorten of weigeren.
  e. De penningmeester betaalt het toegekende bedrag zo spoedig mogelijk door overmaking op de daarvoor bestemde rekening van Bindkracht10 of door overmaking op een in het aanvraagformulier genoemde bankrekening.
  f. Indien blijkt dat het toegekende en al door Bindkracht10 betaalde bedrag (deels) ten onrechte is toegekend, kan de penningmeester weigeren dit bedrag (deels) over te maken. In dat geval is Bindkracht10 aansprakelijk. Het voorgaande geldt ook indien de aanvrage niet compleet is, terwijl de penningmeester tenminste eenmaal heeft verzocht de aanvraag te completeren.

Artikel 9 Leningen
In beginsel worden bijdragen niet in de vorm van een lening verstrekt. Alleen in bijzondere gevallen kan een lening worden verstrekt. In ieder geval wordt geen lening verstrekt indien er geen concreet zicht op afbetaling bestaat.
a. De tekenbevoegde medewerker van Bindkracht10 èn een bestuurslid beslissen – ongeacht de hoogte van het bedrag – over het verzoek om een lening.
b. De afspraken inzake een toegekende lening worden vastgelegd in een door de aanvrager en een bestuurslid ondertekende leenovereenkomst.
c. Bij gebreke van het (verder) voldoen aan de voorwaarden van de leenovereenkomst kan het bestuur (het restant van) het geleende bedrag terugvorderen.

Artikel 10 Website
a. Het bestuur besluit wie verantwoordelijk is voor het beheren van de website van het
fonds.
b. Het bestuur zorgt ervoor dat de website in elk geval voldoet aan de voorwaarden die
door de overheid verbonden zijn aan de ANBI-status.

Artikel 11 Verantwoording
a. De penningmeester houdt een registratie bij van de personen aan wie een bijdrage is verstrekt.
b. De penningmeester houdt een registratie bij van de donateurs.
c. De penningmeester verstrekt aan de bestuursleden jaarlijks, of zoveel vaker als door het bestuur gewenst wordt, een overzicht van de verstrekte bijdragen en de ontvangen donaties.
d. Per kalenderjaar verstrekt de penningmeester aan het bestuur een overzicht van de ontvangen donaties, de gehonoreerde aanvragen en overige financiële gegevens van het fonds. Na décharge hiervan door het bestuur ontvangen de donateurs van het fonds een financieel overzicht over het voorafgaande jaar. Dit overzicht wordt eveneens verzonden aan het bestuur van Bindkracht10, de leden van het comité van aanbeveling en de tekenbevoegde medewerkers van Bindkracht10. Dit overzicht wordt vóór 1 april verzonden.