Organisatie

Het Ankie Mensink-fonds is een stichting. Het bestuur komt tenminste één maal per jaar bijeen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, behalve voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Bij Bindkracht10 zijn enkele medewerkers bevoegd om namens het fonds schenkingen te doen in situaties die daarvoor in aanmerking komend. Om die reden is permanent een bedrag van € 1000 op een bankrekening van Bindkracht10 gestald. Bij de beoordeling van aanvragen om een schenking zijn die medewerkers natuurlijk verplicht om binnen de afspraken (statutair en reglementair) te blijven. Nadat de penningmeester de schenkingen heeft geaccordeerd wordt het bedrag aan Bindkracht10 overgemaakt. In zeldzame gevallen wordt een schenking niet goed gekeurd. In dat geval komt die schenking voor rekening van Bindkracht10.

In het huishoudelijk reglement is de werkwijze nader uitgewerkt.